TAT GYM 2020

ยิมเพื่อยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
SEASON 1: วิกฤต.. สู่โอกาสของการท่องเที่ยว

จากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว
จึงริเริ่มโครงการยกระดับขีดความสามารถ ของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) ขึ้น
เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤต เกิดการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาต่อยอดและสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

ความพร้อมของนักบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
 • Attitude of Sustainable Tourism Entrepreneur : ทัศนคติของนักจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 • Sustainability from within is a win win for all
วิทยากร
 • คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และความยั่งยืน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
 • ความท้าทายของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยุค new normal
วิทยากร
 • ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 101
ผศ.ดร ณัฏฐินี ทองดี
คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก
 • Sustainable Tourism development: การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
วิทยากร
 • ผศ.ดร ณัฏฐินี ทองดี
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก
  ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด
คุณพรพรรณ รัตนพิทักษกุล
 • Sustainable Hotel Management: การจัดการที่พักขนาดเล็ก
วิทยากร
 • คุณพรพรรณ รัตนพิทักษกุล
  General Manager MASON resort , Pattaya Chonburi
คุณอนันตชัย ยูรประถม
 • Tourism Value Chain Design: การออกแบบห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว
 • Environmental, Social, and Governance (ESG): ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
วิทยากร
 • คุณอนันตชัย ยูรประถม
  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)
ออกแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
คุณณฐมน วินนาวรเวช
 • New Gen Design Thinking: การคิดเพื่อการออกแบบธุรกิจที่ยั่งยืน
วิทยากร
 • คุณณฐมน วินนาวรเวช
  Project Director บริษัท ลูกคิด จำกัด
คุณศิเวก สัจเดว
 • Innovation for tourism: นวัตกรรมการท่องเที่ยว
วิทยากร
 • คุณศิเวก สัจเดว
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (Bhutan Airlines)
คุณวชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
 • Customer Delight 5 เติมหัวใจให้บริการ
วิทยากร
 • คุณวชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
  ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ต่อยอดและยกระดับขีดความสามารถ
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
 • Tourism and tourist in the Future: การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต
 • Branding and Communication Strategies: กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร
วิทยากร
 • ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
  ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านงานสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์
คุณศันสนีย์ ทรงเกียรติธนา
 • Digital Marketing: การตลาดการท่องเที่ยวยุคดิจิตอล
วิทยากร
 • คุณศันสนีย์ ทรงเกียรติธนา
  Head of Marketing, Klook Technology (Thailand) Limited
คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี
 • Tell your customer that you are their soulmate เรื่องเล่าที่เรารัก
วิทยากร
 • คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี
  VP Content Management ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณศิเวก สัจเดว
 • Technology for tourism management post covid-19: เทคโนโลยีกับการจัดการการท่องเที่ยว
  หลังสภาวะวิกฤตโควิด – 19
วิทยากร
 • คุณศิเวก สัจเดว
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (Bhutan Airlines)
คุณจักรพงษ์ คงมาลัย
 • Digital PR
วิทยากร
 • คุณจักรพงษ์ คงมาลัย
  ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท มูนช้อต ดิจิตอล จำกัด
คุณโกญจนาท โขมศิริ
 • ครีเอทีฟ ซิกแพค
วิทยากร
 • คุณโกญจนาท โขมศิริ
  ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท มินิมี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
คุณสุวิตา จรัญวงศ์
 • Influencer economy in new-normal business transformation
 • Untapped potential of influencer marketing at scale in the Thai travel industry
 • Case study and measuring digital marketing
วิทยากร
 • คุณสุวิตา จรัญวงศ์
  กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จํากัด
การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน
คุณศุภกร เอกชัยไพบูลย์
 • SME and SE Sustainable Business Model : แผนธุรกิจยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อย
วิทยากร
 • คุณศุภกร เอกชัยไพบูลย์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณณัฐกิตติ์ โสภาคดิษฐพงษ์
 • กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เบื้องต้น
วิทยากร
 • คุณณัฐกิตติ์ โสภาคดิษฐพงษ์
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และศึกษาปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
การเติบโตและความยั่งยืนองค์รวมของธุรกิจ
คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ
 • Startup metric เปลี่ยนคนแปลกหน้าเป็นลูกค้าประจำ
 • Lean startup การพัฒนา product เพื่อตอบโจทย์ตลาด
วิทยากร
 • คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ
  CEO and co-founder Techsauce
คุณมารุต ชุ่มขุนทด
 • Scale up your business: การขยายและเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน from SME to Starts up through story telling
วิทยากร
 • คุณมารุต ชุ่มขุนทด
  CEO Class Cafe
เทคนิคและทักษะเสริมความแข็งแกร่ง
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
 • Communications for Sustainability and presentation skill: การสื่อสารเพื่อความยั่งยืน ทักษะการนำเสนอเพื่อการพัฒนาธุรกิจและมัดใจลูกค้า
วิทยากร
 • คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และความยั่งยืน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

อำนวยการหลักสูตร:
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และความยั่งยืน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ร่วมร่างหลักสูตร:
กองนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

สมัครสมาชิกเพื่อเรียนออนไลน์

Mentor

คุณธนัน รัตนโชติ
Founder & CEO of PLANT D Social Enterprise
คุณอภิชิต รุ่งจิราภิรัตน์
Product Owner of SCB 10X COMPANY LIMITED
คุณภัทรารัตน์ ตั้งนิสัยตรง
Business Design Director of DUDE Creative
คุณชาญ รติรมย์พันธ์
Consulting Manager of Bluebik group
คุณนวิยา เดโชจรัสศรี
Brand support manager Unilever Thai Trading Ltd.
คุณอภัศรา ซิการี่ โกศัลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด
คุณไพลิน โรจน์รัตนชัย
ผู้วิเคราะห์อาวุโสทีมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณวราภรณ์ โอสถานนท์
Sustainable Business Development Specialist AIS
คุณชิตพล วัชราพันธ์
Senior Director of Community Development and Tour Operations, Local Alike
คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร
Brand Consultant, Media Mixer Co., Ltd. และ กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์