TAT GYM 2020

ยิมเพื่อยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
SEASON 1: วิกฤต.. สู่โอกาสของการท่องเที่ยว

จากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว
จึงริเริ่มโครงการยกระดับขีดความสามารถ ของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) ขึ้น
เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤต เกิดการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาต่อยอดและสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

เข้าร่วม TAT GYM 2020

สำหรับ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (ทีมละ 2 คน)
ฟิตความรู้สุดเข้มข้นกับกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน การตลาดและอื่นๆ อีกมากมาย
ร่วมงานกับที่ปรึกษามากประสบการณ์ (Mentor) ประจำทีมอย่างใกล้ชิด ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดการท่องเที่ยว
ให้เป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง
รับทุนสนับสนุนจาก TAT GYM 2020 ทันทีที่ผ่านการคัดเลือก ทีมละ 10,000 บาท
เพื่อต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม ตลอดระยะเวลาโครงการ
3 ใน 10 ทีม มีโอกาสได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากโครงการ โดยจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนอีกทีมละ 10,000 บาท
พร้อมของรางวัลอื่น ๆ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ร่วมงานกับ ททท. อย่างต่อเนื่อง

ใครสามารถเข้าร่วม TAT GYM 2020 ได้บ้าง ?

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-35 ปี (New Gen) ได้แก่

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อย
เช่น สมาร์ทฟาร์ม / ที่พัก / ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก / ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว หรือสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
ชมรม / วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

หมายเหตุ: ผู้ที่เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เช่น รางวัลกินรี หรืออื่น ๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

นิยามและคุณลักษณะนวัตกรรมของ TAT GYM 2020

“สิ่งใหม่” (สามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบกระบวนการใหม่ สินค้าและการบริการใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่) ที่เกิดจากการใช้ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
หรือใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน ก่อเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1
ต่อยอดและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนท่องเที่ยว
2
นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดให้เกิดการใช้ได้จริงภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด (45 วัน)
3
สามารถสร้างรายได้ และ/หรือเป็นทางเลือกให้ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตนี้
4
สามารถใช้ต่อไปได้ในอนาคต และ/หรือต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชนหรือผู้ประกอบการได้ในระยะยาว

เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือก

โครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
TAT GYM 2020