TAT GYM : ยิมเพื่อยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
มุ่งหวังสร้างยิมนี้เพื่อฟิตองค์ความรู้ให้บุคลากร ผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใต้การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดและสนับสนุน

หลักสูตร TAT GYM 2020

ยิมเพื่อยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
SEASON 1 : วิกฤต..สู่โอกาสของการท่องเที่ยว

วิทยากร

TAT Gym Speakers

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านงานสื่อสารองค์กร
บริหารแบรนด์
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ
CEO and co-founder Techsauce
คุณสุวิตา จรัญวงศ์
กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท เทลสกอร์ จํากัด
คุณศุภกร เอกชัยไพบูลย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
คุณ มารุต ชุ่มขุนทด
CEO Class Cafe
คุณอนันตชัย ยูรประถม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)
คุณศันสนีย์ ทรงเกียรติธนา
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บริษัท คลูก เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์)
คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี
VP Content Management ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณพรพรรณ รัตนพิทักษกุล
General Manager
MASON resort , Pattaya Chonburi
คุณจักรพงษ์ คงมาลัย
ผู้ร่วมก่อตั้ง และ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มูนช้อต ดิจิตอล จำกัด
คุณโกญจนาท โขมศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท มินิมี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
คุณศิเวก สัจเดว
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (Bhutan Airlines)
คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน
บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด
คุณณัฐกิตติ์ โสภาคดิษฐพงษ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และศึกษาปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
คุณวชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
Corporate Training Manager
(ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพัฒนา สมรรถนะองค์กร)
ผศ.ดร ณัฏฐินี ทองดี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณณฐมน วินนาวรเวช
Project Director
บริษัท ลูกคิด จำกัด
คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร
บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ททท. จัดงานมอบรางวัลโครงการ TAT GYM 2020 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ททท. เปิดตัวโครงการ TAT GYM 2020 ยกระดับขีดความสามารถธุรกิจ และสร้างสรรค์นวัตกรรม การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

เรียนออนไลน์

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และชุมชน ด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต
โครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
(TAT GYM 2020)